اولین نسخه بتای CrossOver 23 قرار است تابستان امسال منتشر شود و پس از آن در اواخر سال جاری عرضه رسمی شود.