منابع صنعتی اظهار داشتند که این هدست XR عمدتاً بازارهای تجاری را هدف قرار می دهد. قیمت بالاتر و تعداد ارسال محدود است. برآوردهای قبلی حاکی از آن بود که محموله سالانه این دستگاه به 2.5 میلیون دستگاه خواهد رسید. با این حال، در حال حاضر، برآوردهای تقریبی محموله سالانه را در حدود 0.7 تا 0.8 میلیون دستگاه نشان می دهد. برای تولیدکنندگان زنجیره تامین که از مقدار سود می برند، این سفارش سودآوری خاصی ندارد.