بیانیه مأموریت چیست؟

اپل در این اولین مؤلفه بیانیه مأموریت خود، وظیفه شرکت را گوشزد میکند تا از طریق فناوری ساده و کاربر پسند، راحتی زندگی کاربران را به همراه داشته باشد. مؤلفه «بهترین نتیجه کاربری» نشان میدهد که اولویت اپل اطمینان از این امر است که مشتری در هنگام استفاده از محصولات، زمان راحتی را میگذراند. اپل در اظهارت مأموریت خود تأکید دارد که برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود، وجود دارد. اپل خود را محدود به موقعیت جغرافیایی خاصی نکرده است؛ بلکه این شرکت آرزو دارد محصولی ارائه دهد که در سراسر دنیا مورداستفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، اپل به قدرت همکاری در چنین دوره رقابتی معتقد است تا از بقیه جلوتر باشد. رویکرد اتخاذشده توسط اپل در پاسخگویی به این عنصر از بیانیه مأموریت خود نشان میدهد که این شرکت محصولات خود را چیزی بیش از ابزارهای سرگرمی میداند. مؤلفه دیگر به کار برده شده در این بیانیه «نوآوری» است. اغلب در تهیه بیانیه چشم انداز، دانستن ارزشها و خواستههای جامعهای که در آن به کسب و کار مشغول هستید، بسیار مهم است. این بیانیه سناریوی کاملی است که شرکتها برای تحقق آن تلاش میکنند.

اولین مؤلفه این بیانیه نشان میدهد که اپل همهچیز در مورد نوآوریهای فناوری را مدنظر دارد. دومین مؤلفه نیز نشان میدهد که اپل قصد دارد مدتی که وجود دارد محصولات عالی ارائه دهد. در انتها نیز به تجزیهوتحلیل اظهارات مأموریت و چشم انداز دو شرکت بزرگ اپل و سامسونگ پرداخته میشود. با این حال برخی شرکتها از اظهارات مأموریت و چشم انداز بهجای یکدیگر استفاده میکنند، این در حالی است که داشتن هر دو مهم هستند. سرانجام هر آنچه برای رسیدن به این اهداف لازم است، شکل میگیرد. شرکتها مانند افراد به یک جهت خاص نیاز دارند تا به آنچه میخواهند برسند. بهبود جوامع سامسونگ نشان میدهد که تمرکز بر روی مشتریهای خاص و ثروتمند نیست که از خرید محصولات سود میبرند. استفاده از مؤلفه «الهامبخش» نشان میدهد که سامسونگ فقط قصد تولید محصولات را ندارد بلکه این کار را با دقت و الهام از جهان انجام میدهد. حتی اگر این اظهارات مأموریتی کوتاه و مختصر باشند، ممکن است برای توسعه آنها زمان و هزینه زیادی صرف کرد. این بیانیه یک جمله یا پاراگراف کوتاه بوده که وجود یک تجارت، سازمان غیرانتفاعی، سازمان دولتی یا هر نهاد دیگری را تعریف مجله خبری iphone-mobile میکند.

این بیانیه چارچوبی برای رفتار سازمانی افرادی که در شرکت کار میکنند، ایجاد میکند. بیانیه مأموریت بیش از چگونگی وجود شرکتها در قلب دلیل وجود یک شرکت قرار دارند. استانداردهای عملکرد میتواند بر اساس بیانیه مأموریت یک شرکت باشد و میتواند تصمیمگیری برای کارمندان در سطوح مختلف شرکت را هدایت کند. در انتها باید متذکر شد که کارمندان پرتلاش و باهوش میتوانند در بیانیه مأموریت شرکتها بسیار تأثیرگذار بوده و نهایتا به سازمان کمک کنند تا به چشم انداز موردنظر خود برسد. بیانیه چشم انداز به فردا و آنچه در نهایت یک سازمان میخواهد تبدیل شود متمرکز است. بیانیه مأموریت به امروز و آنچه یک سازمان برای رسیدن به آن انجام میدهد، متمرکز است. این بیانیهها موجب میشوند تا تلاشها در شرکت متحد شوند و بهعنوان یک تابلوی راهنما عمل کنند که بهطور مداوم تلاش همه را بر روی عواملی متمرکز میکند که برای شرکت واقعا مهم هستند. این بیانیه تیم مدیریت را راهنمایی میکند تا در اجرای استراتژیهایی که به تقویت هویت شرکت و دستیابی به اهداف آن کمک میکند، برسد.

منابعی که برای یک بیانیه مأموریت بد خرج شده، میتواند در جاهای دیگر بهتر هزینه شود. از طرف دیگر بیانیه چشم انداز هدفی است که ممکن است انعطاف پذیر باشد یا نباشد. این فعالیتهای روزمره، کار آنها را مشخص میکند و هر شخصی که برای سازمان کار میکند در این مأموریت مشارکت دارد، درست مانند شخصی که اهداف روزانه یا هفتگی خود را برای رسیدن به اهداف اصلی تعیین میکند. به این ترتیب میتواند تمام محصولات خود را متناسب با نیازهای همه افراد بدون در نظر گرفتن مکان آنها طراحی کند. اظهارات چشم انداز به زمان حال نوشته شدهاند اما هنوز در خدمت آینده شرکت هستند. همانطور که میدانید این شرکت همیشه پیشگام در راهحلهای نوآورانه فناوری بوده است و قصد دارد از دیگر رقبای خود همچنان جلو بماند. علاوه بر این بیانیه مأموریت به روشن شدن هدف شرکت کمک میکند. بیانیه مأموریت تمایل به تعریف کاری دارد که سازمان در حال حاضر انجام میدهد، در حالی که بیانیه چشم انداز اساسا هدف نهایی است که شرکت میخواهد انجام دهد. بیانیه مأموریت ممکن است گاهی بسیار بلند و بسیار غیرواقعی باشد که میتواند کارکنان را از اهداف شرکت منصرف کند. این امر را با تحریک کارکنان خود با بهترین منابع نوآورانه که مشتری مداری نیز جزئی از آن است، انجام میدهد.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری iphone-mobile لطفا از صفحه ما بخواهید.